استفاده از الگوریتم های ژنتیک

استفاده از الگوریتم های ژنتیک و توزیع داده با بهترین چینش روی نودها و دیسک های سیستم.

در یک سیستم استورج سنتی، همه دیسک ها از دید سیستم بصورت یکسان دیده می شوند و همه آنها با هم پر یا خالی می شوند. زیرا کنترلر راید داده را به استرایپ های مساوی تقسیم کرده و روی دیسک ها می نویسد و تفاوتی بین آرایه های خالی یا پر در این زمینه وجود ندارد.

Xendure برای انتخاب دیسک ها و نودهای خود برای توزیع اطلاعات، از الگوریتم های ژنتیک استفاده می کند. به عبارت دیگر به جای شروع کردن از اولین نود یا دیسک خالی و پرکردن اطلاعات روی آن بدون توجه به وضعیت کلی استورج، سیستم Xendure نودها و دیسک هایی که حجم اطلاعات کمتری روی آنها است با توجه یک یک مکانیزم قرعه کشی ژنتیکی انتخاب کرده و اطلاعات را روی آنها توزیع می کند. این باعث می شود که توزیع اطلاعات روی کل نودها و دیسک های استورج بسته به ظرفیت پر و خالی آنها وزن یکسان پیدا کند و خطر عدم دسترسی به اطلاعات به خاطر از کار افتادن یک نود به حداقل برسد.