طراحی distributed

طراحی distributed و افزایش حجم، پهنای باند و قدرت پردازشی استورج با افزایش تعداد نودها.

در سیستم های راید، کنترلر RAID گلوگاه اصلی سیستم است. در صورتیکه کنترلر از کار بیافتد کل اطلاعات سیستم قابل دسترسی نخواهد بود و علاوه بر این، صرفنظر از اینکه چند عدد هارددیسک و JBOD به سیستم متصل هستند، پهنای باند مجموع سیستم پهنای باند داخلی کنترلر راید و پهنای باند اینترفیس آن به سیستم هاست خواهد بود. خود سیستم هاست هم که کنترلر RAID به آن متصل می شود یکی دیگر از گلوگاه های سیستم است. در ضمن کنترلر هارد معمولا محدودیت تعداد هارد قابل اتصال به خود را دارد.

Xendure بصورت distributed طراحی شده است. در این سیستم محدودیت تعداد دیسک و تعداد نود وجود ندارد، و در هر لحظه می توان با افزایش یک یا چند نود جدید به سیستم، همزمان هم حجم قابل دسترسی استورج و هم پرفورمانس آنرا افزایش داد. صدها نود و هزاران دیسک در سیستم Xendure یک عدد کاملا عادی به شمار می آید!

از آنجا که دیتا همزمان روی تعداد زیادی دیسک از تعداد زیادی نود با هم نوشته و خوانده می شود، با افزایش تعداد نود پهنای باند قابل استفاده استورج هم افزایش می یابد. از آنجا که در سیستم Xendure هر کلاینت فایل سیستم بصورت مستقیم با تمام نودها در تماس است، چیزی به اسم گلوگاه کنترلر وجود ندارد.