نگهداری فایل ها با ضرائب حفاظتی مختلف

امکان حفاظت بیشتر از فایل های با اهمیت تر و نگهداری فایل ها با ضرائب حفاظتی مختلف.

در یک سیستم راید، همه اطلاعات با یک ضریب حفاظت یکسان (protection) نگهداری می شوند، و نمی توان اطلاعات با اهمیت تر را با حفاظت بیشتری نگهداری کرد. به عبارت دیگر، در یک سیستم RAID-5 در صورت از بین رفتن بیش از یک دیسک همزمان، کل اطلاعات آرایه از بین می رود، و اهمیتی ندارد که آیا بعضی از این اطلاعات مهمتر از بقیه هست، یا نه؟

Xendure قابلیت ضرائب حفاظتی مختلف، حتی به ازای هر فایل مجزا از هم دارد. به عبارت دیگر، در Xendure می توان یک فایل کم اهمیت تر را با ضریب حفاظت 16/20 نگهداری کرد (یعنی اطلاعات روی ۲۰ دیسک نگهداری می شوند، که حتی با از بین رفتن ۴ عدد آنها هم اطلاعات قابل بازگرداندن است) و یک فایل با اهمیت تر را با ضریب حفاظت 15/30 نگهداری کرد، یعنی حتی با از بین رفتن همزمان ۱۵ دیسک مختلف، بازهم اطلاعات قابل برگرداندن است. این امکان بی نظیر Xendure می تواند وابستگی به سایر مدیاهای بک آپ و نیاز به کپی های دوم و سوم از اطلاعات را کم رنگ تر کند.