مدیریت آسان کل سیستم

مدیریت آسان کل سیستم با روشهای متنوع و امکان مدیریت سیستم از طریق واسط گرافیکی وب (web gui) یا خط فرمان (CLI).

Xendure هم از طریق واسط گرافیکی وب (web gui) و هم از طریق واسط خط فرمان (Command Line Interface ) یا CLI قابل کنترل است، تا مدیر سیستم هر روشی را که با آن راحت تر است انتخاب کند. از طریق واسط مدیریت سیستم، به راحتی می توان به آن دیسک یا نود اضافه و کم کرد، یا مقدار پر و خالی استورج را مشاهده کرد. از طریق این واسط می توان وضعیت سلامت نودها و دیسک ها را چک کرد، پارامترهای S.M.A.R.T دیسک را دید. یک دیسک یا یک نود را با روشن کردن LED های آن بصورت فیزیکی در سیستم مشخص کرد یا اینکه فهرست namespace های سیستم را مرور کرد و آنها را کم و زیاد کرد.

واسط گرافیکی سیستم به مدیر سیستم اجازه می دهد بدون نیاز به دانستن مفاهیم پیچیده استورج، با یک استورج چند هزار ترابایتی به سادگی یک دیسک لوکال سیستم خود کار کند، بدون اینکه نیاز به یادگیری و آموزش سخت و بغرنج داشته باشد.